Panorama V

Valné zhromaždenie Urbáru p.s. Horné Kočkovce sa koná:

v sobotu 09.11.2019 o 14:00

v priestoroch ZŠ s MŠ Slovanská, Púchov - Horné Kočkovce

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12:00 do 14:00
2. Privítanie a oboznámenie s programom o 14:00
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z minulého VZ
5. Správa dozornej rady, informácia o príjmoch a výdavkoch spoločenstva
6. Info OLH - plnenie plánu PSOL
7. Info o hospodárení, plánoch do budúcna
8. Diskusia a rôzne
9. Návrh uznesenia, schválenie účtovnej uzávierky a hlasovanie o uznesení
10. Záver
11. Občerstvenie


Pozvánky pre účastníkov boli zaslané poštou.