Panorama V

 

 

Návrh programových bodov do pripravovaného programového vyhlásenia na volebné obdobie 2010-2014 za poslancov mestskej časti  Horné Kočkovce

 

1. Rekonštrukcia ulíc a chodníkov v miestnej časti najmä kritických ulíc Továrenská, Lichardova, časť Kolonka.

 

2. Rekonštrukcia budovy bývalej požiarnej zbrojnice (budova občianského výboru).

 

3. Revitalizácia podchodu pre chodcov na železničnú stanicu.

 

4. Rozšírenie zelene v miestnej časti a starostlivosť o ňu.

 

5. Dobudovanie prirodzeného centra miestnej časti v priestoroch pri kostole.

 

6. Zastaviť plánovaný predaj budovy Hradiska a smerovať jej využitie ako miestneho kultúrneho stánku a priestoru pre kultúrne aktivity a stretanie občanov miestnej časti

 

7. Príprava inžinierskych sietí pre bytovú výstavbu v časti Kolonka v zmysle platného územného plánu

 

8. V prípade záujmu niektorého z obchodných reťazcov vybudovať prevádzku na území mesta pripraviť podmienky a smerovať jeho aktivity do miestnej časti Horné Kočkovce

 

9. Vybudovanie športovo- oddychovej trasy pre cyklistov, korčuliarov a chodcov popri Váhu.

 

10. Zavedenie obecného rozhlasu do časti Vŕšok.

 

11. Zriadenie klubu mladých mamičiek a klubu mládeže v miestnej časti.

 

12. Vybudovanie multifunkčného ihriska v miestnej časti

 

13. Revitalizácia ZŠ s MŠ Slovanská.

 

14. Skvalitnenie šíreného TV signálu pre miestnu časť a rozšírenie programovej ponuky zrovnateľnou s ponukou ostatnými časťami mesta.

 

 

 

 

Ing. Ján Riško                                                                                   Cyril Crkoň

poslanec MsZ                                                                                  poslanec MsZ

 

 

 

V Púchove 19.1.2011