Panorama V

Vážení spoluobčania, 

Čas rýchlo plynie a vstúpili sme do Nového roka. 

Chceme sa Vám všetkým srdečne poďakovať za pomoc a podporu, ktorú ste nám prejavili v priebehu roka 2021.

Ďakujeme vedeniu mesta, všetkým podnikateľom, firmám, urbárskemu spoločenstvu Horné kočkovce, ktorí doteraz pomohli a prispeli akýmkoľvek spôsobom k rozvoju, oživeniu spoločenského a kultúrneho  života v Horných Kočkovciach, ale aj mnoho ďalším nemenovaným dobrodincom.


Ďakujeme všetkým obetavým občanom, ktorí zo svojej osobnej iniciatívy prispeli k zveľadeniu Horných Kočkoviec. Ďakujeme za pomoc pri manuálnych prácach a brigádach, za pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí, ako aj za prevádzkovanie internetovej stránky www.kockovce.sk. Ceníme si Vaše názory, pripomienky, námety, nápady.

 

Dúfame, že Vašu priazeň si zachováme aj v tomto Novom roku, v ktorom Vám prajeme veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to čo má naozaj hodnotu.

Šťastný a veselý Nový rok 2022 Vám prajú poslanci a členovia Výboru mestskej časti Horné Kočkovce, Kolonka a Vŕšok.