Panorama V

Štatistika farnosti Horné Kočkovce na záver roka 2020

Krsty: 59

(33 chlapcov, 26 dievčat) 

Podľa trvalého bydliska:

 • H. Kočkovce 21
 • D. Kočkovce 8
 • Nosice 4
 • Z iných farností 26

Krsty vysluhujeme všetkým, ktorí požiadajú a zaručia sa za kresťanskú výchovu dieťaťa. Prísnejšie sú kritéria na krstných rodičov, od ktorých sa požadujú všetky sviatosti a sobáš v kostole. 

Krsty vysluhujeme mimo svätých omší, ale iba vo farskom kostole v Horných Kočkovciach, v nedeľu po druhej svätej omši, podľa dohody s rodičmi.

Pre krst dieťaťa v Púchove nepotrebujú rodičia povolenie a rodičia z Púchova nepotrebujú povolenie ku krstu v Horných Kočkovciach.

 

 

Pohreby: 66 (bolo ich v minulom roku 50!) 

(39 mužov, 27 žien)

Podľa trvalého bydliska:

 • H. Kočkovce 27
 • D. Kočkovce 18
 • Nosice 11
 • z iných farností 10

Dbajte o zaopatrenie chorého sviatosťami, nenechávajte to na poslednú chvíľku. Pohreb sa robí pred kremáciou, nerobí sa nad urnou! Uloženie urny tiež vykonáva kňaz, je na to liturgický obrad.

 

Sobáše: 11

Sobáše treba hlásiť na fare aspoň 3 - 4 mesiace pred termínom. Potrebné sú 3 predsobášne náuky, príp. certifikované kurzy pre snúbencov absolvované v inej farnosti. Náuky bývajú v najčastejšie pôste v sobotu večer na fare.

Prvé sväté prijímanie: Bolo 31 detí. V tomto roku sa pripravujú deti v školách. Prvé sv. prijímanie bude v mesiaci máj, príp. jún. 

 

Birmovka: Birmovka bola v roku 2018. Od septembra začne príprava na birmovku, ktorá bude v roku 2022. 

Poďakovanie patrí:

 • všetkým, čo akýkoľvek spôsobom pomohli pri obnove kaplnky Magdalénky;
 • všetkým dobrodincom za peňažné i naturálne dary;
 • kostolníkom za každodennú službu a miništrantom za pomoc pri oltári;
 • organistom za hru na organe a za skrášlenie liturgie hudbou;
 • všetkým ženám za pranie bielizne a pravidelnú výmenu obrusov a antipendií, za pranie miništrantských oblečení a ornátov;
 • pomocníkom za službu pri kvetoch i za aranžovanie a výzdobu kostolov, najmä pri poďakovaní za úrodu, za výzdobu Božieho hrobu, za adventné vence a vianočné stromčeky; 
 • akolytom - rozdávateľom sv. prijímania, ktorí nosia v nedeľu sv. prijímanie chorým po domoch;
 • lektorom, ktorí sa svedomite pripravujú na čítanie lekcií a prosieb;
 • členom pastoračnej a ekonomickej rady za ich účasť na zasadaniach, za podnety a pripomienky;
 • OZ „S láskou k človeku“ za sprostredkovanie 2% z daní a inej pomoci; 
 • všetkým, ktorí upratujú kostoly, spievajú počas pohrebov, uverejňujú oznamy na webe, píšu kroniku, čo sa pred modlievajú ruženec, starajú sa o kaplnky a kríže vo farnosti, pomáhajú pri zbierkach pre charitu a kňazský seminár;
 • všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú farnosti Horné Kočkovce.