Panorama V

VYHLÁŠKA 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, zo  dňa 17. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (ďalej len  „RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku  verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z) a § 59b) zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia  COVID-19 ustanovuje: 

§

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje: a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie  pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania, b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich  predaja na odber so sebou, 

  1. organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo  iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri, d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s  konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov, 
  2. výkon bohoslužieb. 

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na: 

  1. športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou  vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú  opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných  podujatí V.v. SR 
  2. outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb, 
  3. prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické  nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby, 
  4. obrad krstu, pohrebný obrad a sobášny obrad, 
  5. rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu§

Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej  Bystrici č. 37/2020 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre  okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava. 

Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 19.12.2020. 

Mgr. Renata Beníková, MPH, v.r. 

 regionálna hygienička