Panorama V

 

covid PU

Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude realizovať počas najbližšieho víkendu, a to počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.) v čase od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny. V pondelok, dňa 26.10.2020, o tom rozhodol ústredný krízový štáb.

 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
 • Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo v týchto zariadeniach.
 • Testovania sa neodporúča občanom, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
 • Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.
 • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú pravidelne dôkladne dezinfikované.
 • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR ako i príslušník Mestskej polície.
 • Testujúci personál bude vopred testovaný.
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
 • Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
 • Aký doklad je nutné si so sebou priniesť? Občania do 10 rokov kartičku poistenca, občania nad 15 rokov občiansky preukaz. Všetci občania nahlásia pri registrácii svoje mobilné telefónne číslo, prípadne telefónne číslo na pevnú linku.
 • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 07:00 – 12:00 h a 13:00 – 22:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené v blízkosti Vášho bydliska.

V meste Púchov je vybraných trinásť špeciálnych odberových miest (ďalej OM), ktoré zväčša kopírujú volebné okrsky, doplnené sú však aj o iné priestory, ktoré sú vyhovujúce k danému procesu testovania, a v ktorých v súčasnosti neprebieha proces výučby ako sú telocvične ZŠ a pavilóny ZŠ pre druhý stupeň. Medzi tieto sú zaradené:

1. Telocvičňa ZŠ Komenského

2. Základná škola Mládežnícka

3. SOV-prízemie, Bývalé stredisko občianskej vybavenosti

4. Budova KVC (Divadlo) - OM1

5. Budova KVC (Divadlo) - OM2

6. Gymnázium – telocvičňa

7. Stredná odborná škola obchodu a služieb – chodbová časť budova „D“

8. Telocvičňa ZŠ Gorazdova

9. Športová hala (volejbalová)

10.  Budova ZŠ Slovanská /vestibul 2.stupeň/

11.  Budovy bývalej školy B2 Kolonka

12.  Občiansky výbor Nosice (stará škola)

13.  Kultúrny dom Hoština

V piatok, 30. 10. 2020, prebehne celková dôsledná dezinfekcia OM pod taktovkou Podniku technických služieb mesta Púchov, s. r. o, a Autobusová doprava Púchov, a. s., a rovnako príprava daných odberových miest podľa metodického pokynu Ministerstva obrany SR.

Na vybraných odberových miestach budú prítomní príslušník Ozbrojených síl SR, Polície SR, Mestskej polície Púchov a dvaja administratívni pracovníci s jedným dobrovoľníkom a samozrejme zdravotnícky personál. V priebehu nasledujúcich dní bude zo strany Oddelenia organizačného a vnútornej správy MsÚ Púchov vypracované metodické usmernenie k organizácii činnosti na odberovom mieste. Tento bude zverejnený na webovom sídle mesta, oficiálnych sociálnych sieťach i v appke SOM.

Občanom mesta Púchov sa odporúča zúčastniť sa na testovaní v OM, ktoré je najbližšie k miestu ich bydliska. Avšak, nevylučuje sa možnosť, že v prípade zvýšenej účasti občanov na danom odberovom mieste, budú títo čakajúci občania informovaní o možnosti premiestniť sa na iné odberové miesto, kde bude v tom čase menšia účasť občanov. Odporúčame preto sledovať vyššie uvedené informačné kanály Mesta Púchov. Uvádzame, že pre testovanie je možné si vybrať akékoľvek z týchto trinástich odberových miest, pričom na testy sa nerozdávajú časenky ani sa nepostupuje podľa abecedného poradia.

 

{module [120|rounded]}