p. Luhový S.

- možnosť dodatočného pripomienkovania projektu rekonštrukcie ulice na Vŕšok,

- vybudovanie splaškovej kanalizácie na Vŕšku,

- doplnenie oznamovacej tabule MsÚ v niektorej lokalite mesta,

- odstránenie reklám na plote pri Aspekta Trade s.r.o.

p. Luhový

- poukázal na havarijný stav ulice na Vŕšku a potrebu aktuálne vysprávkovať najhoršie miesta drťou, alebo makadamom,

- potreba rekonštrukcie ulice na Vŕšok s pokládkou asfaltovej zmesi.


p. Valach

- rozšírenie a odvodnenie ul. I. Krasu, Kolonka, pred bytovkou č. 482,

- vytvorenie parkovacích miest na Kolonke.

p. Bazala

- orez líp, resp. ich výrub na Kolonke.

 

p. Hupka

- osadenie retardérov na ul. I. Krasku,

- odvodnenie ul. I. Krasku,

- nesúhlas s rozširovaním ul. I. Krasku smerom k bytovke č.482.

 

p. Pavlovičová

- stav verejného osvetlenia a jeho nefunkčnosť.

p. Jašurda

- poukázal na sľub firmy OHL, že vybuduje protihlukovú stenu s plotom na ul. Továrenská a Železničná,

- stav autobusového nástupišťa a jeho vízia rekonštrukcie,

- vjazd a výjazd na hlavnom parkovisku ul. Holého,

- separovaný zber – nádoby na sklo,

- platba domovej dane,

- nevyhovujúca šírka podjazdu do firmy Continental.

 

p. Luhový T.

- zjazd z mosta na ul. Továrenská /lievik/,

- možnosť individuálneho zvozu bioodpadu PTSMP od občanov /tráva, konáre, lístie/.

 

p. Ganát L.

- pripomenul pôvodný návrh rekonštrukcie výjazdu z ul. Továrenská na most,

- posunutie značky obec Púchov zo smeru od D. Kočkoviec na hranicu katastra,

- prečistenie potoka popod ul. Továrenská,

- orezanie, resp. výrub stromov pri elektrických vedeniach,

- parkovanie automobilov na uliciach, chodníkoch pri rodinných domoch a verejných priestranstvách,

- v zimnom období zákaz vyhadzovania snehu z dvorov na ulicu.

 

p. Kucej R.

- trasovanie MHD spojov cez Kaufland a na Kolonku,

- vytvorenie v rámci mesta nové pohrebné miesta /cintorín/.

 

p. Tvarožek

- vízia riešenia uskladnenia komunálneho odpadu, jeho zhodnotenie /pyrolýza, spaľovanie/.

 

p. Kudlej A.

- vyasfaltovanie výjazdu z ul. Jesenského na kypu rieky Váh,

- vymeniť súsošie v parčíku pri kostole za pamätník zomrelých Hornokočkovanov v II. svetovej vojne,

- separovaný zber odpadu a jeho triedenie v domácnostiach.

 

p. Balucha

- súčasný stav a vízia rekonštrukcie železničnej zastávky Púchov-Závody.

 

p. Novosad Ľ.

- blúdenie kamiónov v H. Kočkovciach,

- vízia zálohovania PET fliaš.

p. Šimonová J.

- spolužitie s rómskymi občanmi,

- zdevastovaná príroda v jarku a v lesíku nad družstvom na Kolonke /opalovanie elektických káblov, výrub stromov/.

 

p. Luhový

- neevidovaný prírastok rómskych spoluobčanov na Kolonke.

 

príspevky podané písomne

- odvodnenie ul. Slovanská pri ZŠ s MŠ,

- vyzvať správcu ul. Trenčianska /TSK/ o nasvietenie a doplnenie dopravného značenia prechodu pre chodcov z podchodu zo smeru ul. Spojová na Kolonku.

Zapísal: C.Crkoň

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť