Akcia „Na slovíčko pán primátor“, inými slovami povedané stretnutie primátora s občanmi má vo volebnom obvode č.7 / Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok / už svoju tradíciu, organizovanú každý rok v jarnom termíne. Posledné stretnutie sa konalo 7. apríla 2016 v priestoroch ZŠ s MŠ Slovanská. 

Organizátor, ktorým je občiansky výbor v danom obvode, privítal okrem primátora mesta Púchov Rastislava Heneka, aj vedúcu odd. výstavby a živ. prostredia Danielu Šicovú a vedúcu odd. dopravy a služieb Alenu Vavrovú. Po úvodnom slove primátora pokračovala diskusia jednotlivých občanov s už spomínanými zástupcami vedenia mesta. Občanov zaujímalo riešenie rómskej problematiky na Kolonke, riešenie dopravného značenia / zrkadlá, retardéry /, revitalizácia ZŠ s MŠ Slovanská s multifunkčným ihriskom, opravy a rekonštrukcie komunikácií a chodníkov, riešenie parkovacích miest, prípojky občanov na jednotlivé infraštruktúry, odvodnenie komunikácií, harmonogram spojov MHD, vysprávky výtlkov, fajčenie študentov na Kolonke na vonkajších priestranstvách, prejazdy kamiónov v obytnej zóne, arogantnosť majiteľov automobilov pri parkovaní na komunikáciach a chodníkoch.

   Mnohé podnety od občanov sú už rozpracované v podobe projektov a príprav a v blízkej budúcnosti bude vidieť aj ich ovocie. Prosíme občanov o dôveru a trpezlivosť.

C. Crkoň

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť